Iekšējās kārtības noteikumi

           Ar Izklaides parka „Avārijas Brigāde” (ABpark) biļetes iegādi apmeklētājs apliecina, ka ir iepazinies ar ABpark kārtības noteikumiem, piekrīt tiem un apņemas tos ievērot.

           Vecāki (aizbildņi) ir atbildīgi par bērnu iepazīstināšanu ar noteikumiem, to ievērošanas nodrošināšanu, kā arī bērnu rīcību un pieskatīšanu parka teritorijā, atrakciju izmantošanas laikā atradoties pārskatāmā attālumā no bērna.

           Lūdzam, atbildīgi novērtēt savas un bērna spējas pirms piedalīšanās jebkurā atrakcijā. Sliktas pašsajūtas gadījumā, vai citu neparedzētu gadījumu laikā, lūgums vērsties pie apkalpojošā personāla.

 VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

 • Šie noteikumi nodrošina ABpark teritorijas sekmīgu darbību un kārtību;
 • Apmeklētāju pienākums ir ievērot ABpark kārtības noteikumus;
 • Apmeklētājiem ar cieņu jāizturas pret parka darbiniekiem un citiem apmeklētājiem, kā arī parka inventāru;
 • Apmeklētājiem ir jāievēro ABpark darbinieku norādījumi;
 • Apmeklētājiem ir jāievēro rindas kārtība ABpark atrakciju zonās;
 • ABpark teritorija ir pieejama apmeklētājiem norādītajā ABpark darba laikā;
 • ABpark autostāvvietā apmeklētājiem transportlīdzekli iespējams atstāt bezmaksas;
 1. Izmantojot biļetes ar atlaidi, pie ieejas parkā ir jāuzrāda dokuments, kas apliecina, ka persona ir tiesīga izmantot attiecīgo atlaidi.
 2. Grupas biļete ir derīga tikai vismaz 1 dienu iepriekš pieteiktām grupām sākot no 15 cilvēkiem;
 3. Bērni līdz 14 gadu vecumam parkā tiek ielaisti tikai vecāku vai aizbildņa klātbūtnē.
 4. Ieeja parkā ir iespējama, uzrādot derīgu ABpark biļeti;
 5. ABpark neuzņemas atbildību par nozaudētajām biļetēm un/vai aprocēm. Biļetes netiek dublētas un/vai izsniegtas to kopijas;
 6. Laikapstākļi nenosaka iespēju atgriezt naudu par iegādāto biļeti;
 7. Parka teritorija ir publiska pasākuma vieta, un tajā var tikt fotografēts un filmēts un šīs fotogrāfijas izmantotas publicitātes vajadzībām;
 8. Parka teritorijā aizliegts:
 • smēķēt;
 • braukt ar skrituļdēli, skrituļslidām, divriteni un/vai ar citām mehāniskām ierīcēm;
 • ienākt ar dzīvniekiem;
 • ienest ārpus ABpark pirktus alkoholiskos dzērienus;
 • ienest stikla priekšmetus, aukstos ieročus un/vai šaujamieročus, narkotiskās vielas, t.sk. šļirces un citus asus priekšmetus, kas var apdraudēt citu personu drošību;
 • traucēt citus apmeklētājus;
 • nepamatoti traucēt ABpark darbiniekus to tiešo darba pienākumu izpildes laikā, vai novērst uzmanību no tiem;
 • filmēt un fotogrāfēt ABpark darbiniekus;
 • kurināt ugunskurus vai lietot ierīces ar atklātu vai apsegtu uguns liesmu;
 • bojāt ABpark inventāru un ēkas. No teritorijas kategoriski aizliegts iznest jebkuru parka īpašumu, kā arī pārvietot inventāru teritorijas robežās;
 • uzturēties stiprā apreibinošo vielu reibumā;
 • peldēties ABpark teritorijā esošajās ūdenstilpnēs;
 1. ABpark ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt un bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt:
 • papildus atvieglojumus un atlaides klientiem, kas pieder noteiktām grupām;
 • cenas biļetēm;
 • parkā piedāvāto pakalpojumu klāstu.
 1. ABpark darbiniekiem ir tiesības:
 • norādīt un aizrādīt klientam (-iem) par viņu uzvedību un/vai rīcību, kas ir pretēji esošajiem ABpark noteikumiem, vai, ja klients kā citādi traucē citus apmeklētājus. Klientam jāievēro ABpark darbinieku norādījumi;
 • pārbaudīt aizdomīgus priekšmetus un aizliegt ienest tos ABpark teritorijā;
 • neatmaksājot naudu par biļeti/-ēm izraidīt no parka personas, kas pārkāpj ABpark noteikumus, traucē sabiedrisko kārtību, atrodas acīmredzamā alkohola reibumā vai traucē pārējos ABpark apmeklētājus. Smagāka pārkāpuma gadījumā izsaukt apsardzi un aizturēt vainīgo, līdz ierodas policija;
 • nepārdot biļeti personai, ja tā atrodas acīmredzamā alkohola reibumā un/vai traucē sabiedrisko kārtību;
 • nepārdot biļeti personai, kura neievēro personīgo higiēnu vai vispārējos epidemioloģiskos drošības noteikumus;
 • nepārdot biļeti personai, ja persona pārkāpj ABpark vispārējos kārtības noteikumus, kā arī gadījumos, ja persona tiek piefiksēta krāpšanas mēģinājumā;
 • attiekties apkalpot klientu, kas atrodas apreibinošo vielu reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta;
 • par noteikumu prasību neievērošanu, inventāra bojāšanu, traucējošu uzvedību u.c. pārkāpumiem vainīgo drīkst izraidīt no ABpark teritorijas vai saukt pie administratīvās atbildības LR normatīvo aktu paredzētajā kārtībā;

11. Biļetes ABpark apmeklējumam ir iespējams iegādāties:

 • ABpark biļešu kasēs maksājot skaidrā naudā (tikai EUR) vai izmantojot bankas maksājuma kartes. Drošības apsvērumu dēļ ABpark var atteikt klientam pieņemt banknotes ar nominālu 100 € un vairāk.
 • Internetā, izmantojot mājas lapu abpark.lv;
 • Visa informācija, kas skar personu datus un nepieciešama e-biļetes iegādei, tiks apstrādāta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un tie tiks izmantoti tikai un vienīgi e-biļetes iegādei. ABpark nav pieejami un redzami maksājumu karšu dati, kas izmantoti Jūsu veiktajos darījumos. Darījuma veikšanai Jūs tiekat novirzīti uz drošu pirkumu vidi.
 1. ABpark teritorijā izvietoto atrakciju izmantošana ir iekļauta ieejas biļetes cenā.
 2. Sliktu laikapstākļu gadījumā, izvērtējot drošības apsvērumus, daļa no parka teritorijā esošajām atrakcijām var nebūt pieejamas;
 1. Atkritumus drīkst mest tikai  tam  speciāli paredzētās atkritumu tvertnēs;
 2. Parka teritorijā atrastās mantas tiek glabātas 1 mēnesi, pēc šī termiņa mantas tiek ziedotas labdarībai;
 1. Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūgums sazināties ar personālu;
 2. Rīcība ārkārtas situācijās, tai skaitā gadījumos, kad nepieciešama medicīniska palīdzība:
 • Jebkurā ārkārtas situācijā sekot ABpark darbinieku norādījumiem;
 • Nekavējoties ziņot, par ārkārtas situāciju un notikušo ABpark darbiniekiem.

Aicinām ievērot vispārīgās uzvedības un pieklājības normas, cienīt apkārtējos cilvēkus, dabu un vidi.      
Personāls neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes
gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakcijas lietošanas instrukciju, vai apkalpojošā personāla norādījumus. 

 Informatīvais palīdzības tālrunis atrodoties parka teritorijā - 27329054